Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmuntowo

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zygmuntowo” wykonana została przebudowa w/w drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej o długości 517 mb i 38 zjazdów do działek z mieszanki kruszywa łamanego.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Spółka z o. o. z Ostrowi Mazowieckiej wybrane po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt zrealizowanego zadania to: 293 305,76 zł, przy czym udział środków Unii Europejskiej stanowi: 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 221 845,00 zł i wynosi: 141 159,00 zł.

Zadanie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Radosław Michalak