Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska

W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanka Włościańska” wykonana została przebudowa w/w drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej o długości 371 mb.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Spółka z o. o. z Ostrowi Mazowieckiej wybrane po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt zrealizowanego zadania to: 114.077,83 zł, przy czym udział środków Unii Europejskiej stanowi: 63,63% kosztów kwalifikowalnych w kwocie 107.857,21 zł i wynosi: 68.629,00 zł.

Zadanie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Radosław Michalak