Przebudowa świetlicy wiejskiej w Starych Suskach

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Suski

Istniejący budynek świetlicy wiejskiej zostanie rozbudowany i przebudowany w celu poprawy estetyki oraz stanu konstrukcji budynku i doprowadzenia do żądanej funkcjonalności. W tym celu zostaną wykonane następujące roboty budowlane: roboty fundamentowe, termomodernizacja budynku, wymiana konstrukcji i poszycia dachu, naprawa uszkodzonych elementów stropu, wykonanie ścianek działowych oraz wstawienie nowych drzwi, wykonanie słupów żelbetowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych kominów, wstawienie parapetów zewnętrznych oraz rynien i rur spustowych, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych i balustrad zewnętrznych, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wykonanie szamba, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej i sanitarnej. W celu zapewnienia funkcji kulturalnej i rekreacyjnej obiektu zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy, w tym zakup stołów i krzeseł oraz wyposażenia kuchni.

Celem projektu jest poprawa dostępności lokalnej społeczności do infrastruktury służącej kulturze i rekreacji.

Całkowity koszt zrealizowanego zadania to: 611.089,01 zł, przy czym udział środków Unii Europejskiej wynosi: 270.427,00 zł. Umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Gminą Długosiodło została zawarta w dniu 15 kwietnia 2019 r.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Radosław Michalak