Gospodarka Odpadami

System gospodarowania odpadami komunalnymi - 2018 rok

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Długosiodło

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2019 r.
(miesiące: od stycznia do czerwca)

Firma wywozowa odbiera odpady w terminach przydzielonych dla konkretnych miejscowości lub ulic, z podziałem na rodzaj oddawanych odpadów.

NR REJONU MIEJSCOWOŚCI HARMONOGRAM
1 Długosiodło (bez ulicy Podborze) HARMONOGRAM Rejon 1
2 Budy-Przetycz, Przetycz-Folwark, Przetycz Włościańska, Stare Bosewo ul. Wiejska HARMONOGRAM Rejon 2
3 Stare Bosewo (bez ulicy Wiejskiej) HARMONOGRAM Rejon 3
4 Prabuty, Grądy Szlacheckie, Znamiączki, Ostrykół Dworski, Ostrykół Włościański HARMONOGRAM Rejon 4
5 Chrzczanka Folwark, Chrzczanka Włościańska, Nowa Wieś, Grądy Zalewne HARMONOGRAM Rejon 5
6-1 Olszaki, Stasin, Zygmuntowo, Adamowo HARMONOGRAM Rejon 6-1
6-2 Marianowo HARMONOGRAM Rejon 6-2
7-1 Sieczychy HARMONOGRAM Rejon 7-1
7-2 Chorchosy HARMONOGRAM Rejon 7-2
7-3 Przetycz Włościańska HARMONOGRAM Rejon 7-3
8 Jaszczułty, Dalekie, Zamość HARMONOGRAM Rejon 8
9 Kalinowo, Blochy, Augustowo HARMONOGRAM Rejon 9
10 Dębienica, Łączka, Zalas HARMONOGRAM Rejon 10
11-1 Stara Pecyna, Nowa Pecyna, Lipniak-Majorat, Nowe Bosewo HARMONOGRAM Rejon 11-1
11-2 Długosiodło, ul. Podborze HARMONOGRAM Rejon 11-2
12 Kornaciska, Małaszek, Stare Suski, Plewki, Wólka Grochowa, Wólka Piaseczna HARMONOGRAM Rejon 12

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System gospodarowania odpadami gospodarczymi w Gminie Długosiodło zakłada podział nieruchomosci na:

(1)
Nieruchomości stale zamieszkałe
(2)
Nieruchomości zamieszkałe czasowo
wszystkie gospodarstwa domowe
znajdujące się na terenie gminy
nieruchomości letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

1. Nieruchomości stale zamieszkałe

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.; 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul. B. Prusa 66; tel./fax (29) 645-73-01.

Każdy właściciel „nieruchomości zamieszkałej” jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji można odebrać w Urzędzie Gminy – pokój nr 4, lub pobrać:

W deklaracji wybieramy rodzaj odpadów przekazywanych do zagospodarowania: selektywne lub zmieszane.

RODZAJE ODBIERANYCH ODPADÓW
Selektywne Zmieszane
 • w worku żółtym *: metale i tworzywa sztuczne,
 • w worku zielonym *: szkło opakowaniowe,
 • w worku niebieskim *: papier,
 • w worku brązowym *: bioodpady zielone,
 • w worku szarym *: popiół

(patrz tabela » "Zasady właściwej segregacji")

wszystkie odpady umieszczane są
w pojemniku
Uwaga:
 • Każdy właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w pojemnik na zmieszane odpady komunalne (bez względu na rodzaj deklaracji)
 • Worki na odpady selektywne (żółty, zielony, niebieski, brązowy, szary) dostarcza firma wywozowa.

Obowiązki firmy odbierającej odpady komunalne

Pracownicy firmy wywozowej mają obowiązek odbierać odpady komunalne w każdej ilości (również worki dodatkowo wystawione obok pojemników). W przypadku odpadów segregowanych pracownicy powinni pozostawić nowy worek za każdy worek napełniony odpadami. Kierowcy nie mają prawa pobierać dodatkowych opłat za odpady, nie mają również upoważnienia do udzielania informacji. O wszelkich nieprawidłowościach dotyczących odbioru odpadów prosimy infomować Urząd Gminy Długosiodło – tel. 29-6423654

Terminy i wysokość wnoszenia opłat

Termin Odpady selektywne Odpady zmieszane
Małe gospodarstwo domowe
(1 osoba)
OPŁATA KWARTALNA
Pozostałe gospodarstwo domowe
(2 osoby i więcej)
OPŁATA KWARTALNA
Małe gospodarstwo domowe
(1 osoba)
OPŁATA KWARTALNA
Pozostałe gospodarstwo domowe
(2 osoby i więcej)
OPŁATA KWARTALNA
30 stycznia
(styczeń, luty, marzec)
54,00 zł 78,00 zł 108,00 zł 156,00 zł
UWAGA.
Od 1 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają stawki oraz terminy opłat za odbiór odpadów komunalnych.
Zmieni sę również sposób podziału gospodarstw domowych ze względu na liczbę domowników.
O zmianach zostaniecie Państwo poinformowani w stosownym terminie.

Opłaty należy wnosić przelewem w banku lub na poczcie na adres:

Gmina Długosiodło
ul. T. Kościuszki 2
07-210 Długosiodło

Numer konta bankowego Gminy Długosiodło:
21 8931 0003 0600 0824 2040 0002

Dokonując opłaty należy podać dokładne dane identyfikacyjne z deklaracji tj. imię, nazwisko, adres nieruchomości z której będą odbierane odpady komunalne oraz w tytule przelewu wpisać „opłata za odpady komunalne”.

Druki przelewów do wnoszenia opłat za odpady komunalne dostępne są w Urzędzie Gminy w Długosiodle.

Zasady właściwej segregacji

Worek żółty (metale i tworzywa sztuczne)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników.

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 • strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek zielony (szkło opakowaniowe)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Prosimy nie tłuc szkła. Grozi rozerwaniem worka oraz zagraża bezpieczeństwu przy odbiorze.

 • szkło stołowe - żaroodporne,
 • ceramika, doniczki,
 • znicze z zawartością wosku,
 • żarówki i świetlówki,
 • szkło kryształowe,
 • reflektory,
 • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometry i strzykawki,
 • monitory i lampy telewizyjne,
 • szyby okienne i zbrojone,
 • szyby samochodowe,
 • lustra i witraże,
 • fajans i porcelana,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek niebieski (papier)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Prosimy zgnieść kartony przed wrzuceniem do worka.

 • papier powlekany folią i kalkę,
 • kartony po mleku i napojach,
 • pieluchy jednorazowe i podpaski,
 • pampersy i podkładki,
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapety,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Worek brązowy (bioodpady zielone)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • odpady ogrodowe:
  • ściętą trawę,
  • liście,
  • drobne gałęzie,
  • chwasty,
  • małe kawałki drewna,
  • spadłe owoce,
  • odpady po owocach i warzywach
 • odpady kuchenne:
  • obierki i resztki po owocach i warzywach,
  • resztki produktów mleczarskich,
  • stary chleb,
  • fusy po herbacie i kawie z filtrem papierowym,
  • herbata ekspresowa z filtrem papierowym,
  • skorupki od jajek,
  • zepsuta żywność z wyłączeniem produktów mięsnych
 • kości,
 • mięsa,
 • płynnych resztek jedzenia,
 • odchodów zwierzęcych,
 • tkanin,
 • materiałów nieorganicznych,
 • sztucznych materiałów organicznych,
 • papieru,
 • papierosów,
 • popiołu,
 • zmiotek ulicznych
Worek szary (popiół)
Do tego worka można wrzucać Do tego worka nie można wrzucać
 • zimny popiół paleniskowy
 • gorący popiół paleniskowy

2. Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Informacja dla właścicieli/użytkowników nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucjonalna itp.

Właściciele/użytkownicy nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza są zobowiązani do podpisania umowy z właściwym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Długosiodło.

Wykaz przedsiębiorstw
prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
które są wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Długosiodło znajduje się pod linkiem:
Menu → Rejestry → Rejestr Działalności Regulowanej

Właściciel/użytkownik nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza, na żądanie właściwego organu zobligowany jest do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY DŁUGOSIODŁO

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy, kto wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może korzystać z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) - teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Długosiodle, ul. Poświętne 36.
PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE PRZYJMOWANE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W DŁUGOSIODLE:

 • PAPIER
 • METAL
 • ODZIEŻ, TEKSTYLIA
 • ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE
 • PRZETERMINOWANE LEKI
 • PRZETERMINOWANE CHEMIKALIA
 • ZUŻYTE OPONY
 • ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI NP. TRAWA
 • ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

W/w odpady muszą być dostarczone do punktu selektywnej zbiórki we własnym zakresie. Przed przekazaniem odpadów należy okazać potwierdzenie wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach PSZOK działającego w Długosiodle przy ul. Poświętne 36 zbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

ODPADY BUDOWLANE

 1. Właściciel nieruchomości selektywnie zbiera i przekazuje do PSZOK odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w podziale na frakcje określone w jego regulaminie.
 2. Bezpłatnie do PSZOK można dostarczać wyłącznie odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia na budowę w ilości nie większej niż 240 l w ciągu jednego miesiąca.

SPRAWY PORZĄDKOWE

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone parkowanie pojazdów samochodowych.
 2. Rozpoczęcie usuwania śniegu i lodu powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu opadów albo wystąpieniu śliskości.
 3. Śnieg i lód należy pryzmować na pograniczu chodnika i jezdni, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi

 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:
  1. na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
  2. na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
 2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodnogruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstałymi w wyniku napraw będzie zgodny z przepisami Regulaminu.
Radosław Michalak

Biuletyn urzędowy

Kontakt w sprawach technicznych

 • Urząd Gminy Długosiodło
  ul. Kościuszki 2
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 64-23-650

Kontakt w sprawie treści strony

 • GCIKSiR w Długosiodle
  ul. Królowej Jadwigi 36
  07-210 Długosiodło
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 29 74-12-187

www.dlugosiodlo.pl

Witryna prowadzona jest przez Urząd Gminy Długosiodło oraz Gminne Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle.

 

Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.